Loonkostenvoordeel; wat houdt het in?

Nieuw loonkostenvoordeel voor lage lonen (LIV)

Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon (WML), een nieuwe tegemoetkoming: het lage-inkomensvoordeel (LIV). Voor LIV gelden de volgende voorwaarden:

  • het gemiddelde uurloon van de werknemer bedraagt minimaal 100% en maximaal 125% van het WML voor iemand van 23 jaar of ouder;
  • er is sprake van een substantiële baan (minimaal 1248 verloonde uren per kalenderjaar);
  • de werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Wat betreft de verloonde uren gaat het om alle uitbetaalde uren, dus ook uren waarvoor niet gewerkt wordt. Denk aan betaald verlof, ziekte, overwerk en uitbetaalde verlofuren.

Het LIV is ook van toepassing op werknemers jonger dan 23 jaar. Zij moeten dan echter wel een gemiddeld uurloon hebben van minimaal 100% en maximaal 125% van het WML voor iemand van 23 jaar of ouder.

U hoeft geen apart verzoek te doen voor het LIV. Het LIV wordt automatisch vastgesteld aan de hand van de in de loonaangifte aanwezige gegevens.

Het LIV wordt vormgegeven als een vast bedrag per verloond uur met een vast bedrag als jaarmaximum, volgens de volgende tabel.

 Hoogte loon

 Gemiddelde uurloon 2017

 € 9,66 tot en met € 10,63

 (100% tot 110% van het  WML)

 Gemiddelde uurloon 2017

 € 10,64 tot en met € 12,08

 (110% tot 125% van het  WML)

 Vast bedrag per verloond uur per  werknemer

 € 1,01 per uur

 € 0,51 per uur

 Maximale hoogte LIV per  werknemer

 € 2.000 per jaar

 € 1.000 per jaar

Voor de tegemoetkoming is het van belang dat u het uurloon binnen de marges houdt.

Voor werknemers die minder dan 100% WML verdienen, kan het voordelig zijn het loon te verhogen tot binnen de marge. Voor werknemers met een uurloon rond 110% respectievelijk 125% WML is het juist van belang dat ze niet boven de marge komen. Is het uurloon te hoog, dan kunt u in plaats van loon wellicht gebruikmaken van alternatieven. Denk daarbij aan onbelaste kostenvergoedingen en het onderbrengen van belast loon in de werkkostenregeling. Dit loon telt namelijk niet mee voor de bepaling van het LIV.

Het LIV geldt al vanaf 2017, maar wordt uiteindelijk pas na 1 augustus 2018 aan de werkgever uitgekeerd.

Rond 15 maart 2018 ontvangt de werkgever een overzicht van de Belastingdienst/UWV. Hiervoor kunnen tot 1 mei a.s. wijzigingen worden doorgegeven. Na 1 augustus 2018 stuurt de Belastingdienst een beschikking en binnen 6 weken daarna betalen zij uit.

 

Nieuw loonkostenvoordeel voor jongeren (Jeugd-LIV)

Werkgevers die vanaf 1 januari 2018 werknemers van 18 tot en met 21 jaar in dienst hebben, kunnen jeugd-LIV krijgen. Dit is een tegemoetkoming voor de verhoging van het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen sinds 1 juli 2017. Een werkgever heeft per werknemer recht op een tegemoetkoming per uur als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
  • de werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn leeftijd;
  • de werknemer is op 31 december van het voorgaande jaar 18, 19, 20 of 21 jaar.

De uitbetaling van de jeugd-LIV wordt achteraf door de Belastingienst geregeld, de werkgever hoeft hier geen aanvraag voor te doen.

Voor 2018 is in verband met de hoogte van de tegemoetkoming van het jeugd-LIV de volgende tabel van toepassing:

 Leeftijd op 31-12-2017

 Jeugd-LIV per verloond uur

 Maximaal per jaar

 18 jaar

 € 0,23

 € 478,40

 19 jaar

 € 0,28

 € 582,40

 20 jaar

 € 1,02

 € 2.121,60

 21 jaar

 € 1,58

 € 3.286,40

 

Loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die is ingegaan op 1 januari 2018 en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Uw werknemer moet wel aan alle voorwaarden van de doelgroep voldoen en een doelgroepverklaring LKV bij het UWV aanvragen. Uw werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen.

U heeft misschien recht op het LKV voor elke werknemer die onder één van de 4 doelgroepen valt:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder);
  • arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen;
  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  • arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst.

 Doelgroep LKV

 Maximaal LKV

 Oudere werknemers
 (56 jaar en ouder)

 € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000,-  per kalenderjaar. Dit kan maximaal 3 jaar.

 Arbeidsbeperkte werknemes die  nieuw in dienst komen

 € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000,-
 per kalenderjaar. Dit kan maximaal 3 jaar.

 Arbeidsbeperkte werknemes die  herplaatst worden

 € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000,-
 per kalenderjaar. Dit kan maximaal 1 jaar.

 Werknemers uit de doelgroep van  de banenafspraak en    scholingsbelemmerden

 € 1,01 per verloond uur en maximaal € 2.000,-
 per kalenderjaar. Dit kan maximaal 3 jaar.

Maakt u al gebruik van premiekortingen voor uw werknemers? Dan geldt er voor de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer een overgangsregeling.

Wellicht heeft u vanaf 1 januari 2018 recht op het loonkostenvoordeel (LKV). U ontvangt dan per werknemer het LKV voor de periode dat u nog recht zou hebben op de premiekorting. Voor werknemers die vallen onder de overgangsregeling, heeft u voor het aanvragen van het loonkostenvoordeel geen doelgroepverklaring LKV nodig.

De personeels-/loonadviseurs van Actan adviseurs & accountants kunnen u helpen bij de beoordeling van het bovenstaande en bij de aanvraag van een doelgroepverklaring. U kunt contact opnemen met onze loonafdeling via 020-6532100 of via loonverwerking@actan.nl.
 

ramona-van-aalstede.jpg Ramona van Aalstede  Linkedin logo  
Salarisadministrateur

E. ramona.van.aalstede@actan.nl
T. +31 20 653 21 00

 

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00