Personele wetswijzigingen per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 zijn een aantal wetswijzigingen in werking getreden die van belang kunnen zijn voor uw organisatie.


Seizoensarbeid: kortere tussenpoos tijdelijke arbeidscontracten

Op grond van de ketenbepaling mogen werkgevers binnen 2 jaar 3 tijdelijke arbeidscontracten sluiten voordat  automatisch een vast contract ontstaat. De ketenregeling wordt doorbroken als er tussen het laatste en het eerst daaropvolgende contract een periode van langer dan zes maanden zit.
De Wwz heeft de ‘tussenpoos’ verlengd naar zes maanden, maar dit pakte sindsdien nadelig uit in sectoren waar ‘seizoensarbeid’ wordt verricht, zoals de land- en tuinbouwsector, de horeca en recreatiesector. In die sectoren leidde de langere tussenpoos er juist toe dat de arbeidsrelatie werd beëindigd, wat niet in het belang van de werknemer of werkgever was.
Daarom is het per 1 juli 2016 mogelijk om de tussenpoos van 6 maanden bij cao te verminderen tot (minimaal) 3 maanden.


Overgangsmaatregel ketenbepaling en cao-afwijkingen stopt

Bij cao kan sinds 1 juli 2015 worden afgeweken van de ketenbepaling als het om uitzendovereenkomsten gaat óf als de ‘intrinsieke aard van de bedrijfsvoering’ dit vereist. Het aantal contracten mag dan maximaal worden gesteld op 6 in een periode van maximaal 4 jaar. Ruimere afwijkingen in destijds al lopende cao’s mochten nog toegepast worden tot het einde van de cao of uiterlijk 1 juli 2016. Per 1 juli is deze ruimere afwijkingsmogelijkheid dus definitief vervallen (tenzij het de afwijking van de tussenpoos betreft zoals hierboven omschreven).


Huis voor klokkenluiders

Vanaf 1 juli 2016 geldt de wet huis voor Klokkenluiders. Deze wet verplicht werkgevers om een regeling te maken die hun medewerkers in de gelegenheid stelt om misstanden intern aan te kaarten. Ook wordt een orgaan opgericht waar werknemers die intern niet worden gehoord, veilig terecht kunnen om hun zorgen te uiten. De wet wil het voor werknemers eenvoudiger maken om een misstand te melden en de werknemers beschermen tegen benadeling door hun melding (zoals ontslag of tegenwerking op de werkvloer).


Verhoging minimumloon

Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2016 verhoogd. Voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt het minimumloon:
€ 1.537,20 per maand;
€ 354,75 per week;
€ 70,95 per dag.


Inhoudingenverbod Wet aanpak schijnconstructies (WAS) uitgesteld

Volgens eerdere plannen zou er per 1 juli 2016 een verbod komen op inhoudingen op het wettelijk minimumloon. Dit verbod is echter uitgesteld naar 1 januari 2017. Tot 1 januari 2017 mag dus nog worden verrekend tot de ‘beslagvrije voet’ (90% van de bijstandsnorm).
 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00