Wijzigingen van de wet voor werkgevers in 2019-2020

wijzigingen-van-de-wet-voor-werkgevers-in-2019-2020.jpg

Op personeelsgebied gaan een aantal zaken wijzigen. Het kabinet wil dat de koopkracht in Nederland toeneemt en ziet daarbij een grote rol voor de werkgever. Voor u dus. Hieronder wat u moeten weten als ondernemer over deze wijzigingen op het gebied van personeel in 2019-2020.

Loonbelasting omlaag, BTW omhoog

Het kabinet wil dat mensen meer gaan verdienen, zodat ze ook meer te besteden hebben.

 • Daarom wordt de loonbelasting verlaagd en worden de heffingskortingen verhoogd.
 • De inkomstenbelasting zal over twee (in plaats van vier) schijven worden berekend. Met dit tweeschijvenstelsel neemt voor iedereen die werkt en meer dan 20.000 euro per jaar verdient het besteedbaar inkomen toe.
 • Voor elektrische auto’s met een catalogusprijs van meer dan € 50.000 gaat vanaf 1 januari 2019 ook de bijtelling van 22% gelden. Stel dat de grondslag voor de bijtelling € 80.000 bedraagt, dan geldt er een bijtelling van 4% voor de eerste € 50.000 en 22% voor de overige  € 30.000.
 • De (elektrische) fiets van de zaak wordt juist aantrekkelijker. Vanaf 1 januari 2020 is het bedrag dat opgeteld moet worden bij het inkomen en waar belasting over moet worden betaald voor een fiets 7 procent van de waarden. Net als bij de auto van de zaak betaalt men dan over de bijtelling belasting.
 • De maximale looptijd van de 30%-regeling, voor werknemers van buiten die in Nederland komen werken, wordt per 1 januari 2019 met drie jaar verkort, voor zowel de nieuwe als de bestaande gevallen.
 • Onder bepaalde voorwaarden kan aan vrijwilligers een belastingvrije vergoeding worden betaald. Per 1 januari 2019 is dat verhoogd naar € 170 per maand, met een maximum van € 1.700 per jaar.

WAB, arbeidsmarkt in balans

Met de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wil het kabinet werkgevers stimuleren mensen in vaste dienst te nemen. Dit wetsvoorstel moet officieel nog worden goedgekeurd, maar de beoogde ingangsdatum van de WAB is 1 januari 2020. Dit zijn de plannen:

 • Met de WAB wordt de proeftijd verruimd en komt er een cumulatiegrond voor redelijke gronden voor ontslag.
 • Het verschil in kosten van ontslag tussen flexibele en vaste contracten wordt kleiner.
 • Werkgevers die vaste contracten aanbieden, gaan een lagere WW-premie afdragen.
 • De regels rondom terugkerend tijdelijk (seizoens)werk worden flexibeler. Dat kan nu maximaal negen maanden in een jaar worden verricht. In dit geval komt er meer ruimte om af te wijken van de ketenbepaling.
 • De ketenregeling wijzigt. De periode waarna opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd was twee jaar, maar wordt drie jaar.
 • Het kabinet wil de rechtspositie van oproepcontracten versterken.

Transitievergoeding 2019-2020

Kleinere werkgevers vrezen soms dat vaste contracten risico’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld als werknemers langdurig arbeidsongeschikt raken of als de werkgever zelf stopt. Het kabinet gaat de kleine werkgevers hierbij ontlasten.

 • Vanaf 1 april 2020 worden werkgevers bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid gecompenseerd door de Wet transitievergoeding.
 • Verstrekte transitievergoedingen aan werknemers van wie de dienstbetrekking is geëindigd na langdurige arbeidsongeschiktheid worden via het UWV gecompenseerd. Deze regeling kent een terugwerkende kracht tot juli 2015.
 • Ook de transitievergoeding bij een ontslag als gevolg van bedrijfsbeëindiging, pensionering of ziekte zullen gecompenseerd worden bij kleine werkgevers.

Minimumloon en minimumjeugdloon

Jonge werknemers krijgen meer te besteden door een hoger inkomen.

 • Per 1 juli 2019 krijgen werknemers vanaf 21 jaar (in plaats van 22 jaar) recht op het volledige minimumloon.
 • Het minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar gaat verder omhoog.
 • Het minimumjeugdloonvoordeel (Jeugd LIV) compenseert werkgevers voor deze loonkostenstijgingen.

Gezinnen, arbeid en zorg

Er komt een nieuwe wet, de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Hiermee houdt het kabinet meer rekening met kersverse gezinnen.

 • Vanaf 2019 wordt het verlof dat een partner van de moeder opneemt als hij/zij een kindje krijgt geboorteverlof genoemd. Dit recht op het verlof geldt voor de echtgeno(o)t(e) of de geregistreerd partner van de moeder, degene die ongehuwd met haar samenwoont of degene die het kind heeft erkend. Het verlof moet worden opgenomen binnen 4 weken na de dag van de bevalling.
 • Per 1 juli 2020 kan het geboorteverlof worden aangevuld met vijf maal de wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof. Tijdens het aanvullende geboorteverlof krijgt de werknemer een uitkering van 70% van zijn (maximum) dagloon.
 • Per 1 januari 2019 wijzigt de Wet arbeid en zorg:
  • Het pleegzorg- en adoptieverlof wordt met 2 weken verlengd tot 6 weken. Gedurende het verlof, dat voor beide ouders geldt, wordt een uitkering verstrekt ter hoogte van het (maximum)dagloon.
  • Het huidige kraamverlof (nu 2 dagen met behoud van loon) wordt uitgebreid tot een geboorteverlof met een omvang van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur, met behoud van loon.

Wijzigingen Wet DBA in 2019

Het kabinet werkt ook aan de vervanging van de Wet Deregulering. Daarmee moet schijnzelfstandigheid worden tegengegaan. Er moet ook meer duidelijkheid komen voor zelfstandigen en opdrachtgevers over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking. Het gaat hierbij om de feitelijke situatie. Deze wetswijziging is nog niet rond.

Advies nodig? Onze adviseurs staan voor u klaar

Welke invloed hebben deze wijzigingen op uw organisatie? Onze adviseurs adviseren u graag. Bel +31 20 653 21 00 of mail naar info@actan.nl.

 

annet-de-vries.jpg

Annet de Vries linkedin.png  
Loonverwerking & advies

E. annet.de.vries@actan.nl
T. +31 20 653 21 00

 

 


Overig nieuws

Wij zoeken collega's

 

Vacatures

Relevante artikelen voor u als ondernemer

 

Het Corona dossier

maak kennis met

 

DE MENSEN


VAN ACTAN

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00