Overdrachtsbelasting bedrijfspand

Overdrachtsbelasting bedrijfspandBij de koop van een onroerende zaak moet de koper van een bedrijfspand voor de financiering rekening houden met 6% overdrachtsbelasting, tenzij de koop vrij op naam is. De heffing van overdrachtsbelasting is meestal gekoppeld aan de notariële transportakte. De notaris zorgt voor de betaling en is hiervoor zelfs aansprakelijk.
 

Overdrachtbelasting

 Tot 1995 kon de overdrachtsbelasting eenvoudig worden vermeden door middel van overdracht van economisch eigendom. Sinds 1995 valt ook de economische eigendomsverkrijging onder de overdrachtsbelasting bedrijfspand. Als de economische verkrijging niet in een notariële akte is opgenomen, moet de belastingplichtige zelf voor de aangifte en afdracht zorgen. In dat geval zijn er ook verplichtingen voor degene die de economische eigendom overdraagt. Koopt men grond met de intentie daarop te zijner tijd te bouwen, dan is 6% overdrachtsbelasting verschuldigd, terwijl over een 'bouwterrein' (verrekenbare) btw is verschuldigd en geen overdrachtsbelasting.
 

Valkuilen in de overdrachtsbelasting

  • herstructureringen waarbij met vastgoed wordt geschoven. In veel gevallen geldt hiervoor een vrijstelling, maar niet altijd. Bovendien zijn aan de vrijstellingen voorwaarden verbonden;
  • een samenstel van rechtshandelingen dat economisch eigendom inhoudt;
  • het laten verstrijken van de anti-cumulatietermijn;
  • afrekenen buiten de boeken om bij het aangaan van een firma;
  • ruisende overdracht van een eenmanszaak in een bv tegen creditering;
  • vervallen van de vrijstelling voor nieuw onroerend goed als dit meer dan zes maanden als bedrijfsmiddel is gebruikt en wordt verkregen door een partij die de btw kan aftrekken;
  • vervallen van vrijstellingen als niet wordt voldaan aan de driejaarstermijn voor voortzetting van de onderneming en/of bezit van de aandelen;
  • overdracht van onroerende-zaaklichamen.
 
Zonder nadere regeling zou de overdrachtsbelasting kunnen worden omzeild door de over te dragen onroerende zaak onder te brengen in een bv gevolgd door overdracht van de aandelen. Hiertegen richt zich art. 4 WBR. Deze regeling werd in het verleden ontgaan door middel van zogenoemde oppomp- en verwateringsconstructies. De wetgever heeft art. 4 WBR inmiddels dichtgetimmerd met een uitgebreid stelsel van anti-ontgaansbepalingen.
 

Onderneming in bv

Bij de overdracht van een onderneming in de vorm van een activa-passivatransactie is 6% overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde van het vastgoed. Deze heffing is niet van toepassing als de onderneming in een bv is ondergebracht en de overdracht geschiedt in de vorm van verkoop van de aandelen in die bv. Het werkt echter niet de onderneming nog snel even in een bv om te zetten, omdat de inbrengvrijstelling wordt teruggenomen als de aandelen binnen drie jaar worden verkocht. Bij vastgoed met een waarde van € 500.000 is het belang     € 30.000. Als men op deze wijze overdrachtsbelasting wil besparen, moet de omzetting tijdig geschieden. Hiervoor is een vooruitziende blik een vereiste.

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00