Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

30 maart 2020 - Door Abel de Vries en Koen Brocken

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Het kabinet wil zelfstandig ondernemers die als gevolg van de ‘corona-maatregelen’ noodgedwongen inkomsten mislopen, ondersteunen. Dit doen zij zodat deze ondernemers naderhand hun onderneming kunnen voortzetten. Hiervoor wordt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geïntroduceerd. De regeling is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Algemeen en aanvragen

De regeling is tijdelijk en geldt voor 3 maanden (maart tot en met mei 2020). Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 31 mei 2020. De uitkering voor levensonderhoud duurt maximaal 3 maanden. Een aanvraag kan met terugwerkende kracht worden gedaan tot en met 1 maart 2020. Terugwerkende kracht is mogelijk voor alle aanvragen die zijn ingediend binnen de looptijd van de regeling (1 maart tot en met 31 mei 2020).

Een aanvraag voor deze ondersteuning wordt gedaan in de gemeente waar de zelfstandige woonachtig is. Het maakt niet uit dat de onderneming in een andere gemeente gevestigd is. Voor de aanvraag bij de gemeente is een DigiD benodigd. Op de aanvraag zal binnen 4 weken worden gereageerd, in plaats van de 13 weekstermijn die geldt bij de reguliere Bijstandsaanvragen.

De ondernemer moet bij de aanvraag verklaren dat hij/zij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn/haar inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet de zelfstandige dit (verplicht) doorgeven aan de gemeente. Er zal dan een verrekening plaatsvinden.

Voorwaarden

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ondersteuning:

 • De zelfstandige én de onderneming moeten in Nederland woonachtig, respectievelijk gevestigd zijn. Voldoende is dat de hoofdzakelijke werkzaamheden in Nederland plaatsvinden. De zelfstandige moet voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar ofwel 24 uur per week. Als de ondernemer korter dan een jaar als zelfstandige werkt, geldt het urencriterium van 24 uur per week voor het aantal maanden dat is gewerkt.
 • De zelfstandige moet bedrijfsmatig actief zijn geweest, waaronder ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Let wel, de inschrijving moet zijn gedaan vóórdat deze regeling is aangekondigd op 17 maart 18.45 uur. Als de onderneming dus op 17 maart 18.44 uur ingeschreven stond in het Handelsregister, gaat dit goed.
 • Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen:
  • Het urencriterium;
  • Er moet sprake zijn van volledige zeggenschap;
  • Er moet sprake zijn van het dragen van de financiële risico’s door de DGA. Van volledige zeggenschap en het dragen van de financiële risico’s is sprake wanneer de DGA meer dan 51% van de aandelen houdt;
  • Daarnaast dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

In afwijking op de reguliere Bbz is er geen eis van levensvatbaarheid van het bedrijf, geen vermogenstoets (zoals op spaarrekeningen, huisbezit, etc.) en geen toets op het inkomen van de partner.

Wanneer een ondernemer naast zijn/haar onderneming meer loon uit een regulier dienstverband ontvangt dan de bijstandsnorm, dan krijgt hij geen aanvulling. Wanneer een echtpaar of samenwonenden (al dan niet met kinderen) beiden zelfstandig ondernemer zijn, is 1.500 euro het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd.

Er is een digitale ‘beslisboom’ beschikbaar, waaruit snel blijkt of een ondernemer aanspraak kan maken op de Tozo.

Mogelijke ondersteuningsvormen

Ondersteuning kan de volgende vormen aannemen:

 1. Bijstandsuitkering voor levensonderhoud

Vanuit de regeling wordt het inkomen van de zelfstandige aangevuld tot het sociaal minimum dat op de zelfstandige van toepassing is. Dat komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden, of maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. De maximale uitkeringsduur is drie maanden. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze uitkering dient de zelfstandige naar waarheid te verklaren dat het inkomen naar verwachting, in de periode van ondersteuning, minder zal bedragen dan het toepasselijke sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis. Omdat de uitkering een inkomensaanvulling is tot het toepasselijke sociaal minimum, wordt de hoogte ervan afgestemd op de te verwachten inkomsten van de aanvrager. Vervolgens kan de uitkering in één keer worden toegekend voor een periode van maximaal drie maanden. De uitkering wordt maandelijks uitbetaald en telt mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen. Ontvangers van een uitkering zijn verplicht om wijzigingen in hun inkomenssituatie uit zichzelf door te geven. Achteraf controleren gemeenten het daadwerkelijk genoten inkomen.

Als er geen correctie of verrekening volgt, hoeft de ontvangen bijstand niet terug te worden betaald.

 1. Lening voor bedrijfskapitaal

Vanuit de regeling kan een zelfstandige een lening afsluiten van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost. Om in aanmerking te kunnen komen voor een lening dient een zelfstandige naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

Bij de vormgeving van Tozo is vanwege de uitzonderlijke omstandigheden gekozen voor het tijdelijk niet toepassen van de kostendelersnorm. Alleen zo kunnen gemeenten in staat worden gesteld om het inmiddels al ongekende hoge aantal aanvragen snel en efficiënt af te handelen.

Na de aanvraag van een lening, zal deze binnen vier weken beschikbaar zijn.

Inlichtingenplicht

De inlichtingenplicht op grond van artikel 17 van de Participatiewet is ook van toepassing op de Tozo. Dat betekent dat degene die een beroep doet op de regeling verplicht is om uit zichzelf aan de gemeente alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om wijzigingen in de inkomenssituatie van de zelfstandige. Indien hiertoe aanleiding bestaat, kan de gemeente de uitkering aanpassen of stopzetten. In geval van fraude zijn gemeenten verplicht de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

Samenloop ‘Noodloket’

Er kan samenloop zijn met de EZK-regeling die een ondernemer, die werkzaam is binnen een specifieke sector, toekomt. Deze regeling geeft deze ondernemers een gift van € 4.000 om de bedrijfskosten te kunnen blijven dragen. Dit betreft geen inkomenssteun. Daarom wordt deze € 4.000 niet verrekend met de Tozo-uitkering.

Of een ondernemer recht heeft op de gift van € 4.000 is afhankelijk van de sector waarin hij/zij werkt. De onderneming staat in het Handelsregister ingeschreven met een (of meer) hoofdactiviteit en bijbehorende SBI-code. Om aanspraak te kunnen maken op de tegemoetkoming, moet de SBI-code overeenkomen met één van de door de overheid vastgestelde SBI-codes. Een overzicht van deze vastgestelde SBI-codes vind je op de website van het RVO. Aldaar kan ook met een Kvk-nummer gecontroleerd worden of de ondernemer aanspraak kan maken op de gift.

Voor deze regeling geldt dat de onderneming op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven moest zijn en dat niet met terugwerkende kracht een andere SBI-code aangevraagd kan worden.

Deze regeling kan van 27 maart tot en met 26 juni 2020 aangevraagd worden via de website van het RVO. Daarnaast geldt nog dat de onderneming in Nederland, maar buiten de eigen woning gevestigd moet zijn. Uitzondering hierop zijn eet- en drinkgelegenheden, waarvan de eigenaar, huurder of pachter boven de gelegenheid woont. In dat geval moet de onderneming enkel in Nederland gevestigd zijn.

Bron: Rijksoverheid.nl
 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00