Update coronamaatregelen door onze fiscale afdeling

4 mei 2020 - Door Jessica Verdel

Ziet u door de bomen het bos nog? Wij kunnen ons goed voorstellen als dat nu niet het geval is. In de afgelopen weken zijn er veel nieuwe noodmaatregelen afgekondigd en net zo snel weer gewijzigd. Goed om te zien dat verschillende instanties eenvoudige tools hebben gelanceerd om te controleren op welke maatregelen uw onderneming aanspraak kan maken. Wij wijzen u bijvoorbeeld op de coronacalculator van VNO-NCW en MKB-Nederland en het KvK coronaloket. Uiteraard willen wij u graag bijstaan in de aanvraag en verdere uitleg van de verschillende regelingen.

Bijzonder uitstel van betaling en melding betalingsonmacht

Eerder schreven wij al over het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling en de melding betalingsonmacht (in het artikel van 16 maart en in het artikel van 19 maart). Inmiddels is uitstel van betaling eenvoudig aan te vragen door een digitaal formulier op de website van de Belastingdienst. Door het plaatsen van slechts één vinkje krijgt u drie maanden uitstel van betaling voor de loonbelasting, omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en bijdrage Zorgverzekeringswet, mits voor één van deze belastingen een aanslag open staat. Als de bestuurder van een vennootschap dit formulier met zijn eigen DigiD ondertekend, geldt deze aanvraag direct als tijdige melding betalingsonmacht. Een enorme lastenverlichting ten opzichte van de eerdere schriftelijke procedure derhalve. Fijn ook dat de Belastingdienst een opgelegde verzuimboete wegens niet tijdige betaling, achteraf en uit eigen beweging terugdraait. Twee aanvullingen/kanttekeningen op deze betalingsregeling:

  • Als een ondernemer een tegemoetkoming uit de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) heeft ontvangen, dient hij hiervan naast de uitbetaling van de nettolonen en vakantiegeld ook zoveel mogelijk van de hieraan gerelateerde loonheffingen te betalen. Dat lijkt te conflicteren met de generieke regeling voor het aanvragen van uitstel van betaling, waarbij je met één vinkje uitstel voor drie maanden aanvraagt voor vijf belastingsoorten tegelijk. Het zou voor de praktijk fijn zijn als hier meer duidelijkheid over komt, maar de NOW subsidie aanwenden voor een ander doel dan de betaling van loonkosten is af te raden.
  • Een vraag die wij geregeld horen is: worden belastingteruggaven verrekend met belastingschulden waarvoor bijzonder uitstel is verleend? Dat blijkt niet het geval. Verrekening gebeurt alleen nog als de ondernemer hierom verzoekt. Dat is - zeker in het kader van de volgende aankondiging - goed nieuws.

Fiscale coronareserve

Bedrijven die zijn getroffen door corona en hierdoor over heel 2020 een verlies verwachten, kunnen dit verlies mogelijk eerder verrekenen. De reguliere procedure is dat het verlies 2020 eerst formeel moet worden vastgesteld middels een definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2020. Nadat het verlies is vastgesteld, kan het verlies met een positief belastbaar bedrag worden verrekend van ofwel het voorgaande jaar (2019) ofwel de zes toekomstige jaren. Qua timing zou deze verliesverrekening dus niet eerder dan in 2021 kunnen plaatsvinden, omdat dan pas de aangifte vennootschapsbelasting over 2020 kan worden ingediend. Door het vormen van een coronareserve wordt dit moment naar voren gehaald. Bij het vaststellen van de belastbare winst over 2019 kan al rekening worden gehouden met het te verwachten verlies in 2020. Het moge duidelijk zijn dat dit dient te gebeuren op basis van een grove schatting die maximaal de fiscale winst van 2019 kan bedragen. Toepassing van de fiscale coronareserve heeft tot gevolg dat over 2019 minder vennootschapsbelasting is verschuldigd en de ondernemer dus eerder over de liquiditeiten kan beschikken. De volledige uitwerking van deze regeling volgt nog in een nader beleidsbesluit, maar houdt er wel rekening mee dat als achteraf blijkt dat in 2020 minder verlies wordt geleden dan de gehanteerde schatting, de fiscale coronareserve in 2019 of 2020 belast vrijvalt voor het meerdere. Als over 2020 geen sprake zal zijn van een verlies maar wel van een verlaagde (belastbare) winst verwachting, kan een reeds opgelegde voorlopige aanslag 2020 worden verminderd, zodat over 2020 minder belasting is verschuldigd. Ook dit genereert extra beschikbare liquiditeiten.

Gebruikelijk loon DGA

Een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) kan zijn eigen salaris vaststellen. Om te voorkomen dat dit te veel fiscaal gestuurd wordt, geldt een gebruikelijk loonregeling voor de DGA. Het jaarsalaris van de DGA dient in overeenstemming te zijn met de fiscale wetgeving en in 2020 minimaal € 46.000 bruto te bedragen. Daarnaast mag het loon niet minder dan 75% van de meest vergelijkbare dienstbetrekking bedragen en minimaal gesteld worden op het loon van de meest verdienende werknemer in de onderneming. Voor deze blog zullen wij u niet vermoeien met de overige wetgeving rondom de vaststelling van dit gebruikelijk loon, want alleen de wettekst van dit artikel beslaat al twee pagina’s. De aangekondigde versoepeling is prettig: het loon over 2020 mag verminderd worden op basis van de verwachte omzetdaling in 2020 ten opzichte van de omzet in 2019. Bij een verwachte omzetdaling van 20% kan het gebruikelijk loon dus 20% lager worden vastgesteld. Dat geldt overigens alleen voor toekomstige loonbetalingen. Reeds genoten bedragen kunnen niet worden gecorrigeerd. Het is van belang om eind 2020 te controleren of het gehanteerde gebruikelijk loon in overeenstemming is met het daadwerkelijke resultaat en de inspanning van de DGA. Als dan blijkt dat te weinig loon is betaald, moet dit alsnog worden aangegeven in 2020.

Urencriterium

Ondernemers die in aanmerking willen komen voor ondernemersaftrek dienen jaarlijks 1225 uren aan hun onderneming te besteden. Door de huidige coronacrisis kan dit in 2020 tot problemen leiden. Voor de periode tussen 1 maart tot en met 31 mei 2020 mag de ondernemer er voor het urencriterium van uitgaan dat hij minimaal 24 uur per week heeft besteed aan zijn onderneming als in voorgaande jaren ook aan het urencriterium is voldaan. Voor ondernemers die juist in deze periode een seizoen piek in hun werkzaamheden hebben gelden aanvullende regels, waardoor ook zij aan het urencriterium kunnen voldoen in 2020.

Een greep uit de overige maatregelen in het kort:

  • Uitstel van de inwerkingtreding wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap (€ 500.000-maatregel) naar 1 januari 2023 in plaats van het verwachte ingangsmoment per 1 januari 2022.
  • Vrije ruimte 2020 in de werkkostenregeling verruimd naar 3% over de eerste loonsom tot € 400.000 (was 1,7%).
  • Goedkeuring: betaalpauze van maximaal zes maanden voor rente en aflossingen op hypotheekverplichtingen zonder dat dit leidt tot een beperking van de hypotheekrenteaftrek. Uiteraard zullen hiervoor nadere voorwaarden worden gesteld in een nog te publiceren beleidsbesluit.
  • De eenmalige uitkering Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS/Noodloket) van € 4.000 kwalificeert als een belastingvrije uitkering. Het ontvangen bedrag behoeft dus niet opgenomen te worden in de belastbare winst over 2020. Let op: de TOGS wordt toegekend op basis van de SBI-code van de hoofdactiviteit, maar sinds eind april is het ook mogelijk om een aanvraag te doen op basis van de SBI-code van de nevenactiviteit. 
  • Deblokkeren van een G-rekening tijdelijk mogelijk voor het bedrag aan Loonheffingen en/of BTW waarvoor tijdelijk bijzonder uitstel is verleend.
  • Invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 verlaagd van 4% naar 0,01%.
  • Belastingrente vanaf 1 juni 2020 verlaagd naar 0,01% (uitzondering: IB vanaf 1 juli 2020).
  • Termijnen voor fiscale faciliteiten als terugwerkende kracht geruisloze inbreng, terugkeer, fusie en splitsing worden met drie maanden verlengd als deze termijn verstrijkt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00