Update coronamaatregelen door onze loonafdeling

1 mei 2020 - Door Annet de Vries

Werkkostenregeling

Sinds 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Voor het bedrag boven € 400.000 geldt een percentage van 1,2%. De Tweede Kamer heeft de staatssecretaris met een motie verzocht te onderzoeken of voor het jaar 2020 de vrije ruimte in de werkkostenregeling kan worden verhoogd.

De staatssecretaris verhoogt de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever eenmalig en tijdelijk naar 3 procent voor het jaar 2020.

Deze verhoging geeft werkgevers die daar de ruimte voor hebben mogelijkheden om hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen.

Overwerk en premiedifferentiatie – lage premie ww in 2020 niet herzien

De bepaling dat voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30 procent hebben overgewerkt de hoge WW-premie moet worden afgedragen, wordt voor 2020 voor alle werkgevers opgeschort.

Vakantiedagen

Door de coronacrisis hebben veel werknemers (nog) geen vakantie gepland of opgenomen. Hoe ga je hiermee om als werkgever?

Volgens de wet hebben werknemers jaarlijks recht op 4 weken vakantieverlof. De werkgever moet zijn werknemers in staat stellen om die dagen op te nemen. De opbouw van vakantiedagen gaat ook door als de werknemer thuis zit. Die situaties ontstaan meestal als een gedetacheerde wacht op zijn volgende opdracht. Maar op dit moment is op veel plekken geen werk, omdat het kantoor of de werkplek verplicht is gesloten. Ook dan worden de verlofdagen nog steeds opgebouwd. Bovendien blijven deze dagen tot 6 maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd geldig. De dagen die in 2020 zijn opgebouwd, kunnen dus tot en met 30 juni 2021 worden opgenomen. Maar werknemers die nu thuiszitten hebben in hun eigen beleving al ‘vrij’. Dus waarom zouden ze dan verlof opnemen? De werkgever kan in die gevallen werknemers niet verplichten om vakantie op te nemen.

Het zit anders met werknemers die al verlof hadden opgenomen. Voor het opnemen van die dagen zijn de werknemer en werkgever in overleg getreden. Vervolgens is de vakantieperiode vastgesteld. Alleen als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, mag de werkgever de verlofaanvraag weigeren. Werknemers kunnen en mogen daarna niet eenzijdig hun vakantiedagen wijzigen. Ze hebben die dagen immers zelf aangevraagd en de werkgever heeft ze vastgesteld. Als ze de aanvraag willen wijzigen moeten ze opnieuw met de werkgever in overleg.

Het komt in de praktijk zelden voor dat een grote groep werknemers hun verlofaanvraag willen intrekken of wijzigen. Alleen nu, tijdens de coronacrisis, ontstaat deze situatie. We begeven ons dus op nieuw terrein en kunnen alleen teruggrijpen op oude begrippen. Namelijk die van ‘goed werkgever’ en ‘goed werknemer’. Wat betekent het in deze tijd om een goed werkgever of -nemer te zijn? In elk geval betekent het voor de werkgever dat een redelijk verzoek van de werknemer tot het wijzigen van een verlofaanvraag moet worden gehonoreerd. Behalve als de werkgever ‘gewichtige redenen‘ heeft om het verzoek te weigeren, mag hij nee zeggen. Veel werkgevers voeren aan dat zij geen wijzigingen accepteren omdat dit in de toekomst zal leiden tot teveel vakantie-aanvragen op een moment. Maar de meeste werknemers vragen niet om een nieuw moment, alleen om teruggave van hun dagen. Het is dus maar de vraag of dit een geldig argument is. Er zijn hier nog geen rechtelijke uitspraken over gedaan.

Vakantiegeld

“Als er betalingsproblemen zijn, kan de werkgever eenmalig de vakantiebijslag op een later tijdstip of in termijnen betalen”, aldus vakbond FNV. Werkgevers die in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis kunnen in het uiterste geval de betaling van het vakantiegeld (deels) later betalen. De werknemer moet daar wel mee instemmen.

Volgens de wet moet het opgebouwde vakantiegeld uiterlijk op 30 juni zijn uitbetaald. Het kan ook zo zijn dat een bedrijf of organisatie al in een cao of arbeidsovereenkomst heeft vastgelegd dat het bedrag op een ander moment wordt overgemaakt.

Schriftelijke toestemming

De vakbond krijgt signalen dat bedrijven door de financiële gevolgen van de coronacrisis worstelen met de uitbetaling van het vakantiegeld op korte termijn. Dit bedrag wordt vaak in mei uitgekeerd. Om het vakantiegeld later dan is afgesproken uit te betalen, is volgens de FNV wel toestemming van de werknemer nodig. Het is verstandig om dat schriftelijk vast te leggen.

NOW-regeling

De vakbond wijst er ook op dat werkgevers die gebruikmaken van de NOW-regeling voor een tegemoetkoming in de loonkosten daarmee ook een vergoeding voor de maandelijkse opbouw van het vakantiegeld krijgen. (Hier is natuurlijk niet het vakantiegeld voor het hele jaar mee gedekt, alleen de opbouw voor de maanden waarvoor de NOW is toegekend.)

Boven op de loonsom komt 30 procent opslag voor de opbouw van vakantiegeld, pensioenpremies en werkgeverspremies.

Bron (betreffende vakantiegeld): NU.nl

Doorbetalen van reiskosten

Indien er een vaste vergoeding voor reiskosten maandelijks/vierwekelijks wordt uitbetaald, moeten deze in ieder geval na een periode van 6 weken bij bv. ziekte of verlof stopgezet worden. In de periode van de coronacrisis is het mogelijk om deze reiskosten wel door te betalen. Hierover is eerder een artikel geschreven: wat te doen met reiskostenvergoeding in deze situatie? 

Bron: Salarisnet en Salarisvanmorgen
 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00