Verdere fiscale maatregelen vanaf 17 maart jl.

19 maart 2020 - Door Koen Brocken en Anna-Roos van der Valk 

In navolging op onze berichtgeving van afgelopen maandag omtrent de fiscale tegemoetkomingen die zijn getroffen vanwege het coronavirus, hebben wij hieronder de maatregelen van 17 maart jl. opgenomen.

Uitstel van betaling

Afgelopen week is medegedeeld dat uitstel van betaling voor de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting kan worden aangevraagd.

Indien de belastingen niet (tijdig) betaald kunnen worden als gevolg van het coronavirus, kan bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd. Uitstel van betaling kan worden aangevraagd voor aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Om aanspraak te kunnen maken op een betalingsregeling moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:  

  • Er moet sprake zijn van werkelijk bestaande en acute betalingsproblemen; 
  • De betalingsproblemen moeten van tijdelijke aard zijn; 
  • De betalingsproblemen zijn naar verwachting vóór een bepaald tijdstip opgelost;
  • De onderneming is levensvatbaar.  

In ons  vorige bericht gaven wij aan dat bij aanvraag van uitstel van betaling een verklaring van een derde deskundige (externe consultant, externe financier, een brancheorganisatie, een accountant of financieel adviseur) moest worden bijgevoegd. Deze eis is vervallen, om tot een administratieve lastenverlichting te komen. Na aanvraag wordt automatisch 3 maanden uitstel van betaling verleend en is er in eerste instantie geen verklaring van een derde deskundige nodig. Er zal geen boete voor het niet op tijd betalen van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, btw of loonheffingen worden opgelegd. Wellicht is een betalingsuitstel van 3 maanden te kort. Dan kan er voor een langere periode uitstel aangevraagd worden. De Belastingdienst kan in een dergelijke situatie aanvullende informatie verlangen, waaronder eventueel een verklaring van een derde deskundige.

Invorderings- en belastingrente

Als een aanslag in het algemeen niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald. Deze invorderingsrente gaat lopen vanaf het moment dat de betaaltermijn van de aanslag is verstreken. Het kabinet heeft ervoor gekozen om dit percentage tijdelijk te verlagen naar 0,01%. Deze (tijdelijke) verlaging zal op aanstaande maandag 23 maart ingaan en zal gelden voor alle belastingschulden.

Verder heeft het kabinet besloten om de belastingrente (normaliter 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor de overige belastingen) te verlagen naar 0,01%. Helaas is het uitvoeringstechnisch voor de Belastingdienst niet mogelijk om deze verlaging direct in te laten gaan. Voor de vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting zal dit 1 juni a.s. zijn en voor de inkomstenbelasting zal het rentepercentage pas per 1 juli a.s. gewijzigd worden. Tot die tijd zullen de gebruikelijke tarieven gehandhaafd blijven.

Verlagen van voorlopige aanslagen

Een alternatief is het verminderen van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting voor het jaar 2020 als u een lager inkomen en/of winst verwacht als gevolg van de gewijzigde omstandigheden. Deze verlaging kan op korte termijn worden doorgevoerd zodat u direct minder belasting over het jaar 2020 betaalt. Indien u in dit jaar al een deel van de voorlopige aanslag heeft betaald en het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is, dan krijgt u het verschil tussen deze bedragen terug. Wij kunnen dit verzoek op korte termijn voor u verzorgen. 

Zelfstandige ondernemers

Voor zelfstandige ondernemers komt er voor maximaal drie maanden een tijdelijke voorziening voor inkomensondersteuning. De regeling zal terugwerken tot 1 maart 2020. Deze inkomensondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De aanvullende uitkering voor levensonderhoud hoeft niet terugbetaald te worden. Een lening dient uiteraard wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is verlaagd, maar op dit moment nog niet bekend.

Om aanspraak te maken op deze regeling dient contact op te worden genomen met de gemeente waar men staat ingeschreven. Normaliter wordt door de gemeente getoetst op levensvatbaarheid van de onderneming, in dit geval vervalt deze voorwaarde om een snelle behandeling van de aanvraag te bewerkstelligen. Daarnaast ontbreekt een vermogens- of partnertoets.

Aan deze regeling zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Het moet gaan om zelfstandigen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • Men moet woonachtig en rechtmatig verblijvend zijn in Nederland;
  • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • Men voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • Men is voor 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium (tenminste 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep);
  • Men is woonachtig in de gemeente waar de inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Noodloket

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt.

Indien u meer informatie omtrent bovenstaande wenst, kunt u contact met ons opnemen via info@actan.nl of via 020-6532100.

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00