Werkgevers

16 september 2015

Tegengaan misbruik werkkostenregeling

Minder inkomstenbelasting bijbetalen over bijzondere beloningen

De verwerking van de inkomensafhankelijke arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen heeft tot gevolg dat de loon- en de inkomstenbelasting vaak niet aansluiten. De loonbelastingtabellen voor bijzondere beloningen worden daarom aangepast. Hierdoor zal de inkomstenbelasting beter aansluiten op de loonheffing.

 

Aanscherpen gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

Werkgevers kunnen vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsbestanddeel aanwijzen. Daarbij geldt als voorwaarde dat deze vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate afwijken van hetgeen in, voor het overige, overeenkomstige omstandigheden gebruikelijk is. Dit gebruikelijkheidscriterium wordt aangescherpt om te voorkomen dat allerlei als loonvoordeel ervaren beloningsbestanddelen worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Er wordt een maximum gesteld aan de omvang van de vergoedingen door deze te vergelijken met vergoedingen en verstrekkingen die in gelijke gevallen bij andere werknemers worden aangewezen. Aangewezen vergoedingen en verstrekkingen mogen niet in belangrijke mate (30%) groter zijn dan de omvang van de vergoedingen en verstrekkingen die in de regel in overeenkomstige omstandigheden als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen.

Als een vergoeding of verstrekking op zichzelf al ongebruikelijk is, is het ook niet gebruikelijk dat deze wordt aangewezen als eindheffingsbestanddeel.

Factoren die een rol spelen bij de beoordeling van de gebruikelijkheid zijn:

  • De aard van de vergoeding of verstrekking: kostenvergoeding of puur beloningsbestanddeel
  • De hoogte van de vergoeding: per vergoeding, maar ook alle vergoedingen en verstrekkingen aan een werknemer per jaar samen
  • Is een tariefsvoordeel het oogmerk van het onderbrengen van de vergoeding of verstrekking in de vrije ruimte?
  • Vergelijkingen met andere werknemers bij dezelfde werkgever, andere werknemers in een zelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever en/of andere werknemers bij andere werkgevers.

 

Voorbeelden                                                                         

  • Niet gebruikelijk is om het maandloon, vakantiegeld, hoge bonussen of vergoeding van vermogensschade bij indiensttreding als eindheffingsloon aan te wijzen.
  • Wel gebruikelijk is een kerstpakket, ook al is dat een puur beloningsbestanddeel. De waarde van het kerstpakket speelt wel een rol.
  • Het aanwijzen van een jubileumuitkering kan gebruikelijk zijn, maar het aanwijzen van een jubileumuitkering van € 1 mln is niet gebruikelijk. Ook is maatschappelijk ongebruikelijk dat bij een werknemer in totaal per jaar € 100.000 aan vergoedingen wordt aangewezen.

Het aangescherpte gebruikelijkheidscriterium zal mogelijk meer vragen oproepen dan het beantwoordt.

 

Wet tegemoetkoming loondomein

De huidige premiekortingen die het voor werkgevers financieel aantrekkelijk maken om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen, blijken niet in alle gevallen toereikend. Dat heeft gevolgen voor de arbeidsmarktpositie van ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. Er komt een nieuw systeem met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen (LKV). Het wetsvoorstel introduceert verder het zogenoemde lage-inkomensvoordeel (LIV). Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die mensen met een salaris tussen 100% en 120% van het wettelijk minimumloon in dienst hebben. De invoering gaat in fases: eerst het LIV in 2017, waarna de LKV’s volgen in 2018. Het maximale LIV is € 2000 per werknemer per jaar, het maximale LKV € 6000.

Het LIV is ondersteunend aan de loonkostensubsidie die werkgevers op grond van de Participatiewet van de gemeente kunnen krijgen voor werknemers met een arbeidsproductiviteit onder het wettelijk minimumloon. Beide onderdelen van de Wtl (LIV en LKV’s) passen binnen de brede hervormingsagenda van het kabinet voor de arbeidsmarkt. Behalve maatregelen gericht op het lonender maken van werk (o.a. verhoging van de arbeidskorting en verlaging van IB-tarieven), omvat deze agenda ook maatregelen gericht op een meer inclusieve arbeidsmarkt (o.a. de Participatiewet en de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten) en maatregelen gericht op het tegengaan van langdurige werkloosheid onder ouderen (o.a. het Actieplan 50plus werkt en de sectorplannen).

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00