Woningeigenaren

16 september 2015

Voordeel voor de woningeigenaar

Verruiming en verhoging schenkingsvrijstelling eigen woning

De vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning wordt verhoogd en verruimd. In de eerste plaats wordt de vrijstelling structureel verhoogd van € 53.016 (bedrag 2016) tot € 100.000 (bedrag 2017). Daarnaast komt de beperking te vervallen dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind, waardoor er ook buiten de gezinssituatie gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling. Wel blijft de beperking van kracht dat de begunstigde tussen 18 en 40 jaar moet zijn.

Let op! Het is pas per 1 januari 2017 mogelijk om gebruik te maken van deze uitgebreide schenkingsvrijstelling.
 
Tip: De woningeigenaar dient de schenking te gebruiken voor de eigen woning. Dit ziet op de verwerving of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning en ook op de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld van de vervreemde eigen woning.

 

Sanctie bij aflossingsachterstand milder

Voor de eigenwoningschuld geldt sinds 2013 een annuïtaire aflossingseis. De eigenwoningschuld waarbij een aflossingsachterstand is ontstaan, gaat daarom over naar box 3. Die overgang is niet langer permanent. De woningeigenaar zal hierdoor (eventueel) slechts tijdelijk geen recht hebben op renteaftrek binnen de eigenwoningregeling. De schuld die is overgegaan naar box 3 of een nieuwe, opvolgende schuld kan op enig moment weer wel tot de eigenwoningschuld gerekend worden indien voor deze bestaande of nieuwe schuld (weer) aan de eisen voor het aanmerken als eigenwoningschuld is voldaan (volledig en ten minste annuïtair aflossen binnen 360 maanden).

Tip: De woningeigenaar kan de eigenwoningschuld die eventueel tijdelijk naar box 3 is overgeheveld, meenemen bij het bepalen van de rendementsgrondslag.
 
Let op! De milde sanctie zal met terugwerkende kracht tot en met invoering van de aflossingseis (1 januari 2013) worden aangepast.

 

WOZ-waarde medebepalend huurprijs sociale huurwoningen

De WOZ-waarde zal medebepalend zijn voor de vaststelling van de maximale huurprijs van een woning in de sociale huursector. Huurders en verhuurders zullen daarom tegengestelde belangen hebben als het gaat om de WOZ-waarde. Om die reden wordt voorgesteld het regime voor de behandeling van bezwaren in het kader van de Wet WOZ zodanig te wijzigen dat bij de heroverweging in bezwaar met de mogelijk tegengestelde belangen rekening kan worden gehouden.

 

Informatieplicht eigenwoningschuld eenvoudiger

Indien de belastingplichtige een eigenwoningschuld heeft bij een ander dan een aangewezen administratieplichtige, dan moet deze voldoen aan de informatieplicht. Denk aan bijvoorbeeld een schuld van de belastingplichtige bij de eigen bv of bij een familielid. Voortaan wordt het proces met betrekking tot de informatieplicht geïntegreerd in het aangifteproces. De huidige procedure komt dus te vervallen.

Let op! De belastingplichtige dient de informatie te verstrekken in de aangifte en daarin ook de renteaftrek te claimen. Met het doen van de aangifte voldoet de belastingplichtige dus automatisch steeds aan de betreffende informatieplicht.

 

Aanpassing imputatieregeling SEW/BEW

Als gevolg van een gat in de imputatieregeling is het in bepaalde situaties mogelijk een vrijstelling voor een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) te benutten. Dit is onwenselijk en daarom wordt het gat nu middels een wetswijziging gedicht.

 

Benutten dubbele vrijstelling partners

Fiscale partners kunnen een dubbele vrijstelling benutten bij onder meer kapitaalverzekeringen door bij het indienen van de aangifte een gezamenlijk verzoek te doen. De uitkering uit de kapitaalverzekering kan dan over beide partners worden verdeeld.  

Let op! De vrijstelling is alleen van toepassing indien elke partner voldoet aan de overige voorwaarden van de kapitaalverzekeringen. Denk hierbij aan de eis dat het aan de betreffende partner toegerekende deel dient te worden gebruikt voor aflossing van de eigenwoningschuld.

 

Verlaging tarief energiebelasting voor lokaal opgewekte duurzame energie

Het energiebelastingvoordeel van een duurzame lokale energiecoöperatie wordt verhoogd van 7,5 eurocent per kWh naar 9 eurocent per kWh. Deze korting verlaagt de energienota van mensen die elektriciteit van een duurzame lokale energiecoöperatie via het net geleverd krijgen. De maatregel is bedoeld om de investering in de energie-installatie eerder rendabel te maken.

Tip: De energiebelastingkortingregeling geldt voor woningeigenaren die bijvoorbeeld geen zonnepanelen op hun eigen dak willen of kunnen hebben en voor huurders. Ook kunnen VVE’s gebruikmaken van de energiebelastingkortingregeling voor lokaal opgewekte duurzame energie.
 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00