Wat brengt het belastingplan 2021?

17 september 2020

Als belastingadviseur schuif ik op Prinsjesdag toch altijd naar het puntje van mijn stoel. Wat zit er dit jaar in het beroemde koffertje? Uiteraard lekt er in de aanloop al het nodige uit, maar toch. Dit is de dag! Allerhande samenvattingen steken na bekendmaking op het internet de kop op en levert het nodige leesvoer op. Ik neem u graag mee naar de maatregelen die mij het meeste zijn opgevallen.

 

Maatregelen voor iedereen

Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting wordt verlaagd van 37,35% naar 37,10%. Aansluitend worden de Algemene heffingskorting en arbeidskorting verhoogd. Daar staat tegenover dat het tarief van de aftrekposten  (hypotheekrente, lijfrentepremies etc.) in de hoogste belastingschijf verder wordt verlaagd van 46% naar 43%. Tot slot daalt de inkomensafhankelijke combinatiekorting komend jaar met € 113. Het is dus sterk afhankelijk van ieders persoonlijke situatie of iemand er al dan niet op vooruit gaat.

 

Maatregelen in de overdrachtsbelasting

Met ingang van 1 januari 2021 krijgen starters in de leeftijd tussen de 18 en 35 jaar op de woningmarkt een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting (‘startersvrijstelling’). Huizenkopers vanaf 35 jaar betalen net als nu 2% overdrachtsbelasting als zij een woning aanschaffen waar zij zelf in gaan wonen. Kopers van bedrijfsvastgoed en woningen waar men niet zelf in gaat wonen betalen 8% overdrachtsbelasting.

De startersvrijstelling geldt ongeacht of de kwalificerende koper zijn eerste, tweede of derde woning koopt, zolang hij maar niet eerder de vrijstelling heeft geclaimd. Is een van de partners 35 jaar of ouder, dan kan alleen de jongere partner de vrijstelling claimen voor zijn aandeel in de woning. Het zal duidelijk zijn dat deze maatregelen ongunstig uitpakken voor woningcorporaties en beleggers. Maar ook in de situatie dat ouders een woning aanschaffen voor hun kind, stijgt het tarief van 2% naar 8%. Tot slot geldt het hogere tarief ook voor de aankoop van een vakantiewoning.

 

Maatregelen voor ondernemers

In verband met de coronacrisis zijn tegemoetkomingen ingevoerd om ondernemers te ondersteunen. Denk aan de TOGS en TVL. In het belastingplan is zoals verwacht gecodificeerd dat deze tegemoetkomingen vrijgesteld zijn voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

De verlaging van de zelfstandigenaftrek wordt komend jaar versneld doorgevoerd. De oorspronkelijk geplande jaarlijkse verlaging van € 250 wordt verhoogd naar € 360. Dit betekent dat de zelfstandigenaftrek in 2021 € 6.670 bedraagt. Uiteindelijk zal de zelfstandigenaftrek uitkomen op € 3.240 in 2036. DE toekomst zal uitwijzen of dit plan stand gaat houden. 

Tot slot is de toepassing van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek verduidelijkt. Vanwege een arrest van de Hoge Raad bleek de toepassing van deze aftrek ruimer dan de wetgever voor ogen had. Dit wordt in het belastingplan gerepareerd.

 

Maatregelen voor de directeur-grootaandeelhouder

Vanaf 2021 geldt op inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 een tarief van 26,9% (2020: 26,25%). Het levert dus voordeel op om nog voor het einde van dit jaar dividend uit te keren uit uw B.V. Mogelijk dat u dit voordeel wilt genieten in het licht van de aanstaande invoering van het wetsvoorstel Excessief lenen per 1 januari 2023. Geldleningen anders dan voor uw eigen woning boven een bedrag van € 500.000 zullen worden aangemerkt als fictief inkomen in box 2 en als zodanig belast. Er is geen overgangsrecht. Afhankelijk van uw situatie kan het verstandig zijn om hier alvast op voor te sorteren. 

 

Maatregelen voor spaarders en beleggers

Er is de afgelopen jaren veel commotie ontstaan over de belastingheffing op vermogen. Het in aanmerking te nemen fictieve voordeel bleek vaak hoger dan het daadwerkelijk genoten rendement. Er vindt momenteel discussie plaats om te komen tot een meer rechtvaardige heffing in box 3. Hierop vooruitlopend kiest het kabinet er vanaf 2021 voor het heffingsvrije vermogen te verhogen naar € 50.000 (fiscale partners € 100.000). Dit zorgt er in ieder geval voor dat minder mensen belasting in box 3 zullen betalen. Het fictieve rendement op spaargeld en beleggingen boven het heffingsvrije vermogen, wordt belast tegen 31% (2020: 30%) belasting. Deze grens geldt overigens niet voor de toeslagen. 

 

Maatregelen in de vennootschapsbelasting

Het lage tarief wordt 15% over de eerste € 245.000 van de belastbare winst. Die grens wordt in 2022 naar verwachting opgerekt naar € 395.000. Daarboven geldt een tarief van 25%. Dit betekent dus dat het hoge tarief niet wordt verlaagd zoals eerder was aangekondigd. Het tarief voor de innovatiebox wordt verhoogd van 7% naar 9%, zodat het ook vanuit fiscaal oogpunt interessant blijft om te innoveren.

De maximale termijn voor verliesverrekening vervalt. Daar staat tegenover dat verliezen boven € 1 mio nog slechts voor 50% kunnen worden verrekend. Verliezen die daardoor niet direct in het jaar kunnen worden verrekend zijn in de toekomst alsnog verrekenbaar. Deze maatregel is nog niet gevat in een wetsvoorstel en dus is de invoering nog niet in gang gezet. Toch is de verwachting dat deze wijziging per 1 januari 2021 van kracht zal zijn. Verder is de reeds aangekondigde coronareserve in de wet opgenomen. Hierdoor kunnen verliezen als gevolg van corona al in 2019 ten laste van de winst worden gebracht.

 

Maatregelen voor de werkgevers

Vanwege de Coronacrisis is in 2020 de vrije ruimte in de werkkostenregeling verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Deze verhoging wordt per 1 januari 2021 weer teruggedraaid naar de oorspronkelijke 1,7%. De vrije ruimte over de fiscale loonsom boven € 400.000 zal volgend jaar worden verlaagd van 1,2% naar 1,18%. Deze verlaging wordt gebruikt om de verruiming van de gerichte vrijstelling van scholingskosten te bekostigen.

Alhoewel het belastingplan 2021 wellicht niet tot wereldschokkende wijzigingen lijkt te leiden, ben ik nog steeds vol enthousiasme over de mogelijkheden en kansen voor onze klanten. Uiteraard zijn het nog voorstellen en kan er nog het nodige veranderen. Wij volgen de ontwikkelingen uiteraard op de voet. 

 

Martijn Zweet
Senior Belastingadviseur 
+31 6 15 52 64 84
martijn.zweet@actan.nl
 
 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00