Afsluiten 2015, hoe verder in 2016?

Afsluiten 2015

 • WKR (Werkkostenregeling) : De vrije ruimte voor kostenvergoedingen en/of verstrekkingen is 1,2% van het fiscale loon. Alle kostenvergoedingen en/of verstrekkingen boven deze 1,2% worden tegen 80% eindheffing of als loon bij de werknemer verwerkt.
Voorbeeld : 1,2% van het fiscale loon is € 1.500. De werkgever organiseert een uitje voor de werknemers en deze krijgen in december ook een kerstpakket. Bij elkaar zijn de kosten, inclusief BTW, € 1.750. Over € 250 wordt 80% eindheffing verwerkt (€ 200).

 

 • Alle kostenvergoedingen die gespecificeerd zijn kunnen onbelast worden vergoed. Deze specificatie moet wel regelmatig opnieuw worden bekeken, bijvoorbeeld 1 x per jaar over een periode van drie maanden.

 

 • Wanneer er binnen het bedrijf bestelauto’s van de zaak zijn die afwisselend worden gebruikt, dan moet hiervoor eindheffing worden verwerkt. Dit is per auto per maand € 25. Bij de loonheffing in de maand december wordt per auto € 300 eindheffing berekend.

 

 • Indien er WBSO verwerkt moet worden over het jaar 2015, dan kan dat bij de loonheffing van december worden gedaan voor zover dat nog niet is gedaan.

 

 • Zijn er auto’s van de zaak verkocht of aangeschaft, of is er ineens wel privé mee gereden terwijl dit eerst niet zo was? Vergeet deze informatie dan niet door te geven. Deze wijziging kan dan nog op tijd in 2015 worden verwerkt.

 

 • Sinds 1 juli 2015 is de transitievergoeding geïntroduceerd. Wanneer een werknemer twee jaar of langer in dienst is geweest en de arbeidsovereenkomst wordt door de werkgever niet verlengd, dan kan de werknemer recht hebben op een transitievergoeding.

 

 • Vanaf juli 2015 is de ketenbepaling voor tijdelijke werknemers veranderd. Er mogen binnen twee jaar tijd maximaal drie contracten voor bepaalde tijd worden afgesloten. Het vierde contract is een contract voor onbepaalde tijd. Deze ketenbepaling geldt niet voor een leerling in het kader van een BBL-opleiding en als het een overeenkomst betreft van een werknemer die jonger is dan 18 jaar en maximaal 12 uur per week werkt.

 

 • Vanaf 1 juli 2015 gaat het aanvragen van ontslag via een vooraf vastgelegde procedure. Ontslag aanvragen in verband met economische grondslag en ziekte gaat via het UWV. Ontslag in verband met persoonlijke redenen gaat via de kantonrechter. Er kan ook nog steeds worden afgesproken om via een vaststellingsovereenkomst uit elkaar te gaan. In dat geval heeft de werknemer 3 weken bedenktijd, na de dag van getekende instemming. Wanneer de werknemer schriftelijk is geïnformeerd door de werkgever over de bedenktijd, dan is deze periode 2 weken.

 

En in 2016...

 • In 2016 blijft voor de werkkostenregeling het percentage van 1,2% van het fiscale loon van toepassing.

 

 • De werkgever wordt vanaf januari 2016 verantwoordelijk gesteld om de werknemers van pensioeninformatie te voorzien, dit wordt geregeld in de Wet Pensioencommunicatie. Hiervoor is het Pensioen 1-2-3 geïntroduceerd, dit bestaat uit 3 lagen. Bij de 1e laag worden de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling in ongeveer 5 minuten uitgelegd. Bij de 2e laag wordt in zo´n 30 minuten dieper ingegaan op de informatie uit de 1e laag. Bij de 3e en laatste laag wordt de pensioenregeling in detail uitgelegd.

 

 • De bijtellingspercentages voor privégebruik van auto’s van de zaak worden aangepast ten opzichte van 2015, zie het schema hieronder. Het bijtellingspercentage dat geldt op de dag waarop het kenteken voor het eerst is op naam is gesteld, blijft van toepassing gedurende 60 maanden.
2015
CO2 Uitstoot
Bijtelling
0 gr/km4%
1 t/m 50 gr/km7%
51 t/m 82 gr/km14%
83 t/m 110 gr/km20%
111 of meer25%

 

2016
CO2 Uitstoot
Bijtelling
0 gr/km4%
1 t/m 50 gr/km15%
51 t/m 106 gr/km21%
107 of meer25%

 

 • Omdat het percentage van de fiscale bijtelling (in sommige gevallen) hoger wordt, kan het zijn dat de vraag naar een alternatief, het mobiliteitsbudget, toeneemt. De verantwoordelijkheid voor woonwerk – en zakelijk reisgedrag wordt bij de werknemers zelf neergelegd. De werknemer krijgt een maandelijks budget en de gemaakte kosten voor vervoer worden daar vanaf gehaald. Het bedrag dat de werknemer overhoudt van het budget, krijgt hij/zij uitgekeerd als loon, uiteraard onder inhouding van loonheffing.

 

 • De VAR (Verklaring Arbeids Relatie) wordt waarschijnlijk per 1 april 2016 vervangen door de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Het idee is dat de opdrachtnemer samen met de opdrachtgever een eenvoudige voorbeeldovereenkomst invult. Als dan conform de voorbeeldovereenkomst wordt gewerkt, geldt een vrijwaring voor de opdrachtgever. Op www.belastingdienst.nl worden voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd. Tot de nieuwe regeling ingaat, kan nog gebruik worden gemaakt van de VAR. Bovendien geldt 2016 als een overgangsjaar.

 

 • Naar alle waarschijnlijkheid wordt de Wet Aanpak Schijnconstructies vanaf 1 juli 2016 verder uitgebreid. Er wordt dan op toegezien dat werknemers, naast het wettelijk bruto minimumloon, ook het wettelijk netto minimumloon ontvangen. Er mogen dus geen verrekeningen (bijvoorbeeld in te houden kosten) plaatsvinden van het nettoloon voordat dit wordt overgemaakt naar de werknemer.

 

 • Vanaf 1 januari 2016 wordt de duur van de WW-uitkering korter. Vanaf 2016 wordt de maximale WW-duur van 38 maanden geleidelijk ingekort tot 24 maanden. Ook de opbouw van het WW-recht gaat langzamer verlopen. De maatregelen gelden voor nieuwe WW-ontvangers. Bestaande WW-uitkeringsgerechtigden worden ontzien.

 

 • Het wordt aantrekkelijker om werknemers in dienst te nemen of in dienst te houden die graag willen doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Voor deze groep worden bijvoorbeeld geen premies werknemersverzekeringen meer betaald en wanneer de werknemer ziek wordt, is de loondoorbetalingsverplichting ingekort van 2 jaar naar 13 weken.

 

 • Een werkneemster die een kind krijgt, heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. Het verlof dat overblijft na 6 weken na de datum van de bevalling, mag gespreid worden opgenomen over een periode van maximaal 30 weken. (Vanaf 1 april 2016 krijgen vrouwen die in verwachting zijn van een meerling waarschijnlijk 4 weken meer zwangerschapsverlof. Dit plan moet nog door de Eerste en de Tweede Kamer worden goedgekeurd.)

 

 • Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. Deze wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.  De werkgever die iemand met een ziekte of handicap in dienst neemt, kan ondersteuning krijgen van het UWV en gemeenten. Werkgevers met meer dan 25 werknemers moeten een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst nemen; het quotum arbeidsbeperkten. In 2016 kijkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de afgesproken aantallen voor 2015 zijn gehaald. Als dit niet het geval is kan het zijn dat werkgevers vanaf 2018 een quotumheffing van € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats per jaar moeten betalen.

 

 • Wanneer een werkgever eigenrisicodrager voor de WGA is en terugwil naar het UWV, dan wordt deze keuze voor 3 jaar gemaakt. Na 3 jaar kan dan weer gekozen worden om eigenrisicodrager te worden. Deze maatregel voorkomt dat werkgevers de keuze alleen baseren op de hoogte van de premie en niet meer de focus leggen op preventie en re-integratie.

 

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Annet de Vries Neem contact op met Annet de Vries (+31 6 46 38 56 01).
 
Geheel vrijblijvend maken we een afspraak en bespreken we wat we voor u kunnen betekenen.
 
 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00